5.000 Ft feletti vásárlás esetén használd az AKCIO15 kódot a 15% kedvezményért!

Érvényes: 2021.10.20-ig.

Kérdésed van? - Írj Nekünk az alábbi címre: bekocaportekai@gmail.com

Nyereményjáték Szabályzat

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT


1. Kocsikné Bondár Rebeka E.V. (székhely: 3700 Kazincbarcika, Alsóvárosi körút 23., 1/1. továbbiakban: „Szervező”) által szervezett, https://www.facebook.com/bekocaportekai.hu oldalon elérhető nyereményjátékban (továbbiakban: „Játék”) kizárólag azon 3. pontban meghatározott személyek körébe eső természetes személy (továbbiakban: „Pályázó”) vehet részt, aki a játékszabályzatot („Játékszabály”) a Pályázatban való részvétellel egyidejűleg elfogadja.


2. A Játék a felhívásban megjelölt időpontban tart.


3. A Pályázaton részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel, 18 évet betöltött természetes személy, amennyiben megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek.


4. A Játék menete: A Játék során a Szervező a Facebook oldalán közzétesz egy felkérést tartalmazó bejegyzést, amelyre a Pályázó a játékban meghatározottak alapján részt vesz. A sorsoláson minden Pályázó részt vesz, aki a felhívásban megjelölt feltételeknek eleget tett. A Nyeremény készpénzre nem váltható át, és nem ruházható át másra.


5. A Nyertes értesítése: A Nyertes(ek) nevét a https://socialwinner.besocial.hu/ oldal segítségével sorsoljuk ki és tesszük közzé fénykép formájában.


6. A Nyeremény megküldésének módja: postai szállítás futárszolgálattal vagy személyes átvétel.


7. Kezelt adatok: név, cím, telefonszám és e-mail cím.


8. A Pályázó által megadott adatok pontatlanságáért/hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.


9. A Játékon való részvétel önkéntes. A Szervező felhívja a Pályázó figyelmét a Játékszabály figyelmes elolvasására. A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen felhasználóval vagy bármely más olyan személlyel szemben, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a Játékszabályban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Játékban. A Pályázók a Játékszabályt a Játékra történő jelentkezéssel elfogadják. Pályázók a Pályázat benyújtásával tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a nyertesség esetén, a regisztráció során rögzített nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza.


10. A Nyereménnyel kapcsolatos esetlegesen felmerülő adóterhet a Szervező viseli, ezzel kapcsolatos egyéb adóteher a Pályázót nem terheli.


11. A Játék használata során a felhasználó tisztában van az elektronikus adatátvitel természetéből, korlátozott kapacitásából, korlátozott hozzáférésből, állásidőkből, technikai korlátokból, a Játék felhasználóinak esetleges nagy számából és az ezzel kapcsolatos esetleges technikai és üzemeltetési okokból adódó nehézségekkel. Mindezekre figyelemmel a Játék hibamentességét a Szervező nem szavatolja, a Pályázó a Játékot kizárólag a saját kockázatára használja. A Szervezőt, illetve megbízottját a Játékkal összefüggésben adott információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért, továbbá a Játék felhasználói által tanúsított magatartásért felelősség nem terheli.


12. A fenti okok következtében a Szervező, illetve megbízottja, a Játékkal kapcsolatban kizárólag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, kötelező erejű (eltérést nem engedő) szavatosságokat, illetve felelősséget vállalja, a jelen Játékszabályban meghatározottak szerint. Minden más kifejezett, hallgatólagos vagy törvényes szavatosság, jótállás vagy felelősség a magyar jogszabályok által megengedett mértékben kizárt, különös tekintettel a jelen Játékszabályban foglalt esetekre.


13. Ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a Játékszabály megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott (vis maior) körülmények felmerülése esetén a Szervező, illetve Lebonyolító nem vállal felelősséget semmilyen vitás esetért azzal kapcsolatosan, többek között, hogy ki tekinthető nyertesnek, továbbá fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják. Amennyiben a Pályázó a Játékot visszaélésszerűen, vagy jogszabályba ütköző módon, vagy a Játékszabályt megszegve gyakorolja, illetve ennek gyanúja felmerül, Szervező jogosult e Pályázót a Játékból egyoldalú nyilatkozattal kizárni.


14. Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére a jogszabályok rendelkezéseire figyelemmel és azok betartásával. Amennyiben Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű közleményt jelentet meg a Facebook oldalán.


15. A Szervező a nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti.


16. Amennyiben a Pályázó bármely Játékszabályban rögzített feltételt nem teljesíti, a Játékot visszaélésszerűen gyakorolja, illetéktelen előnyre tesz szert, vagy a megkeresésre 8 napon belül nem válaszol, úgy a Pályázó, illetve Nyertes a Játékból kizárja!


17. Az Instagram és Facebook a Játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik- ide nem értve – a vonatkozó szabályos adatkezelést. Az Instagram és Facebook a Játékot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Játékkal. A Pályázó az általa a Játék során átadott információkat a Szervező, illetve megbízottja, és nem a Facebook számára adja át.

A fent leírtakat automatikusan elfogadod a játékba nevezéssel!

Bekóca